พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา

พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย-พ.ศ.-2558

พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ

พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ 2558

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก 2522

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว2553

พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 4) 2546

พระราชบัญญัติ สถานบริการ 2509

พระราชบัญญัติการพนัน 2478

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 ราชกิจจา

พระราชบัญญัติคุ้มครองความรุนแรง 2562

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) 2557

พระราชบัญญัติรถยนต์ 2522

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

พระราชบัญญัติอาวุธปืน 2490 กฤษฎีกา

ระราชบัญญัติอาวุธปืน 2490

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522 กฤษฎีกา

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522 กฤษฎีกา